REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Учебна програма
за получаване на основна степен по REFA
Модул 2. Управление на данни за производството

Програмата е насочена към изследване на работните процеси и фирмената организация с акцент върху управление на производството, използването на информация, определянето на изисквания и принципите на възнаграждение.

Участниците придобиват знания, необходими за разбиране на взаимовръзката между елементите на работната система и тяхното описване, за систематизиране на данни, за тяхната оценка и за анализиране на работните системи от гледна точка на системата на заплащане. Те придобиват опит в методологията на работните процеси. Курсът набляга на способността за самостоятелна работа. Компаниите ще разполагат с персонал, притежаващ способности в областта на обработка на данни, анализа на информация и анализа на постигнатите резултати и управление на системите за заплащане.

Входящи изисквания: Сертификат от курса "Работни системи и Организация на процесите"

Приложимост в следната сфера: Анализ и организация на работните системи, управленска организация на работни групи.

Брой часове: 80

Основни теми в програмата на Модул 2:

Учебни цели

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Тема 1. Организация на производството

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 2. Анализ на работното място

При завършване на модула се очаква участникът да:

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ И ВРЕМЕ

Тема 3. Хронометриране на работното време-основни положения (производство)

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 4. Степен на производителност на работника

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 5. Хронометриране на работното време - извършване на анализ

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 6. Групова работа – Времеви данни

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 7. Многопостова работа – времеви данни

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 8. Време за възстановяване и почивка

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 9. Хронометриране на разпръснатото време

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 10. Системи за задаване на планови времена

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 11. Нормиране на времето

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 12. Мултимоментно заснемане

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 13. Сравняне и преценка

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 14. Техника на интервюиране и саморегистриране

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 15. Показатели при изследване на работата

При завършване на модула се очаква участникът да:

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЗАПЛАЩАНЕТО

Тема 16. Профил на качествата

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 17. Диференциране на заплащането - основи

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 18. Организация на заплащането

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 19. Методи за изчисляване на разходите

При завършване на модула се очаква участникът да:

 
© 1999-2020 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1301, ул. Алабин 16-20, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни