REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

СФБ Капиталов пазар АД - София

София
ул. Алабин 16-20
02/980 10 86
e-mail: sfb@bia-bg.com
WEB site: http://sfb.bia-bg.com/
 

СФБ "Капиталов Пазар" АД (СФБ) е водеща българска консултантска фирма, специализирана в

Дружеството е правоприемник на Софийска фондова борса АД, която на 8 април 1992 г. постави началото на съвременния български капиталов пазар.

Консултантският екип на СФБ Капиталов пазар се състои от специалисти, обучени по системата на Германската асоциация за организация на труда и за развитие на предприятието-REFA , които успешно прилагат доказаните методи на асоциацията за организация на фирмата по отношение на вътрешния ред, производството и персонала. Целта в работата на екипа е постигането на видим положителен ефект по отношение на организацията на дейността на фирмата и повишаване на нейната производителност. Дейността и препоръките на консултантите, както и методите, който те прилагат и внедряват в процеса на своята работа са насочени най-общо в следните аспекти на вътрешната организация и структура на предприятието:

Реинженеринг на работните места

Основната цел е фиксирането и реорганизацията на работните места с цел подобряване на използването на производствените средства и повишаване на готовността за доставки на материали и предаване на готова продукция. Основните мерки, които прилага екипът в тази насока са:

Разкриване на потенциала и прилагане на методи за повишаване на производителността

Работата на консултантите в тази насока се състои в провеждането на измервания и изследвания на натовареността на отделни постове, време за изработка, регламентирани времена за почивка, нерегламентирани почивки и престои, поведението на персонала. Мерките и методите, които могат да бъдат предложени в този аспект са следните:

Нормиране на работното време

Нормирането на работното време се свежда до определяне на зададени времена за изработка на продукт въз основа на направените изследвания на производителността и анализа на резултатите от тях. Нормирането не работното време е с цел създаване на възможност за мениджърите на фирмата за планиране на производствената дейност във фирмата, определяне на производителността на персонала във всеки един момент и възможност за определяне на размера на възнаграждението му според постигнатото ниво на ефективност в рамките на зададените норми. Работата на консултантите в тази насока би могла да се състой от следните дейности:

Създаване на система за управление, планиране и контрол на поръчките

Повишаването на общата производителност е следствие и на оптимизация в цялостната система за планиране, контрол на изпълнението и управлението на поръчките, основаваща се на предварително установените и зададени времена и норми за изработка на продукт (по групи). Целта на системата е създаване на възможност за мениджърите за целенасочено управление на производствените данни във фирмата, да разпределят натоварването, да контролират и да планират дейността на средствата за производство и персонала.

Управление на персонала

Консултантската дейност в това отношение е насочена към анализ на структурата на персонала, изготвяне на схеми, дефиниране на отговорности и задължения на производствения персонал и отговорниците в производствените помещения, изготвяне на длъжностни характеристики. Целта е разработка на предложения за оптимизация, средства за контрол и подобряване на информационните връзки между мениджмънта и персонала. Прилаганите конкретни мерки са:
Изложените до тук предложения са с най-общ характер. Те се персонализират в зависимост от спецификата на дейността на фирмата, нейната политика, съществуващата към момента организация и т.н. Ще се радваме, ако ни позволите да помогнем и на Вашата фирма в изграждането на една ефективна и печеливша организация на производството!
 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни