REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Организационна структура на REFA

В Германия, федералният съюз REFA се състои от десет регионални асоциации, които се подразде-лят на около 90 местни сдружения. В световен мащаб организацията е представена в множество дър-жави посредством своите международни партньори. Официални партньори на REFA в България са Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД.

Огромен брой експерти в областта на науката, изследванията, индустрията и управлението, сдруже-ния на бизнеса и институции подпомагат структурата на организацията. Тази широка мрежа от коопе-рационни партньори, позволява на REFA да осъществява динамичен обмен на Ноу-Хау и иновации.

В продължение на десетилетия REFA поддържа тясно сътрудничество с браншови организации и сдружения на експерти от различни сфери на икономиката. Този непосредствен достъп до добрите бизнес практики позволява на REFA да отговори своевременно и адекватно на изискванията на свои-те клиенти и да им предложи потребителски ориентирани методи, практически семинари и консултан-тски услуги, за решаване на конкретни казуси в техните предприятия.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни