REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

REFA-Сфери на дейност: специализирано обучение и консултиране

Двете основни дейности - специализирано обучение и консултиране, практически са концентрирани върху цялата верига за създаване на стойност в дадено предприятие и обхващат всички области на бизнес организацията в производството, администрацията и условията на труд.

REFA-курсовете са структурирани, систематизирани и допълнително разработени в партньорство с експерти от практиката,представители на науката и държавните институции. Преподавателите преминават през специален курс за обучение на обучители преди да получат лиценз за REFA-лектори. Специализираното обучение включва семинари и пълни курсове, насочени предимно към ръководни кадри и водещи специалисти в областта на организацията и фирменото управление.

REFA-консултациите често се прилагат като допълнение към специализираните REFA-курсове, под формата на последващо асистиращо съдействие, чиято цел е да гарантира практическото прилагане на усвоените знания. Фактическите REFA-консултации се фокусират върху оптимизиране на организацията и работните системи и процеси в предприятието, като в зависимост от конкретната ситуация мерките се реализират в рамките на малки или широкомащабни проекти.

Нашият дългогодишен опит показва, че специализираните REFA-курсове и консултации са търсени и високо оценени, както от малки и средни предприятия, така и от големи корпорации и мултинацио-нални компании.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни