REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за достъп до услугите, предлагани от БИК Капиталов пазар ЕООД по организиране и провеждане на основни квалификационни РЕФА-курсове и провеждането на изпити за придобиване на РЕФА-сертификат в България

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите общи условия уреждат отношенията между Борсова информационна компания “Капиталов пазар” - ЕООД („Доставчик”) и потребителят („Потребител”) на предоставяните от него услуги свързани с организиране и провеждане на основни квалификационни РЕФА-обучения („Услугите”).

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Борсова информационна компания “Капиталов пазар” – ЕООД е дъщерно дружество на Българска стопанска камара. Вписано е в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК: 831927223, регистрация по ЗДДС No BG 831927223 и има следните контактни данни:

А         :           ул. Чаталджа 76, ет. 1, гр. София 1527, България;
T         :           +3592 9801086,
F         :           +3592 9814567,
E         :           bic@bia-bg.com;
W        :           http://refa.bia-bg.com

(2) БИК Капиталов пазар ЕООД и Българска стопанска камара са официални и изключителни представители на REFA Bundesverband e.V. (http://www.refa.de) в България.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 3. (1) Услугите, предоставяни от Доставчика на Потребителите, представляват организиране и провеждане на основни квалификационни РЕФА курсове и провеждането на изпити за придобиване на РЕФА-сертификат.

(2) Услугите се предоставят на български език от сертифицирани лектори, на базата на действащите образователни директиви на организацията REFA Bundesverband e.V.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 4. Програма на обучението се обявява на страницата на Доставчика (http://refa.bia-bg.com) и се разпределя във времето по модули.

Чл. 5. (1) Включването в курса (обучението) се извършва посредством попълване на заявка за участие, която е достъпна на адрес http://refa.bia-bg.com.

(2) След потвърждение на заявката, таксата за обучение се заплаща авансово и в пълен размер по банковата сметка на Доставчика.

(3) В обявената на страницата на Доставчика такса за обучение са включени: учебни материали и пособия, възнаграждение и командировъчни разходи на лекторите, учебни и сертификационни такси към REFA-Германия.

Чл. 6. В случай, на отмяна на заявката или неучастие в обучението, Доставчикът възстановява на Потребителя таксата за обучение както следва:

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7. Личните данни на Потребителя са поверителни и се използват единствено за контактни цели във връзка с направената поръчка. Те не се предоставят на трети лица.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

Чл.8 (1) Авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху информацията, предоставяна чрез Услугите, както и дизайна на сайта http://refa.bia-bg.com, принадлежат на Доставчика и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост, авторските и сродните им права национално и международно законодателство.

(2) Потребителят се задължава да посочва като източник името на Доставчика във всички случаи, когато възпроизвежда, разпространява, публикува или създава произведения, на базата на получената от http://refa.bia-bg.com информация.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 9 (1) Доставчикът не носи отговорност при неизпълнение на Услугите в резултат на форсмажорни обстоятелства.

(2) Доставчикът не е отговорен за загуби на Потребителя, вследствие на действия и инвестиции, базирани на информация, включена в Услугите.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) Настоящите общи условия се предоставят на Потребителя за запознаване и приемане на български език и са достъпни на http://refa.bia-bg.com.

(2) Общите условия се считат за приети от Потребителя от момента на първото използване на услугите до момента на преустановяване на ползването им.

(3) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, за което Потребителите ще бъдат информирани на интернет страницата http://refa.bia-bg.com и по подходящ начин.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) Неуредените от настоящите Общи условия отношения се регулират от действащото законодателство в Република България.

(2) Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на непостигнато съгласие от Арбитражния съд на Българска стопанска камара.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила от 01.01.2015 г.

София, 2015 г.

БИК Капиталов пазар ЕООД

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни