РЕФА Управление и оптимизация на производствените процеси
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Учебна програма
за получаване на основна степен по REFA

Основен сертификат но REFA по организация на производството

След завършване на основната РЕФА степен (Модул 1. и 2.), ще сте придобили подробни, методологични знания по изучаване, подобряване и реинженеринг на работните системи и процеси. Ще сте придобили опит да прилагате в практиката РЕФА методите за установяване на данни, както и да обработвате налични данни с цел оценка и оптимизация на фирмените процеси.

Модул 1. Организация на работни системи и процеси

Участниците придобиват необходимите знания и получават практически опит в изследване на трудовите процеси и индустриалния мениджмънт. Поставя се акцент върху организацията на работните системи, ергономията, производствените данни и процеси. Тези знания са основополагащи за успешното управление на фирмената информация, калкулация на разходите и управление на качеството.

Участниците придобиват задълбочени професионални знания в организиране на работни системи и придобиват компетентност за организация на производствени индустриални процеси. Фирмите могат да постигнат отлични резултати в повишаване ефективността на работните процеси, организиране на ергономични работни места, както и в системното използване на модерни работни структури като груповата работа.

Сфери на приложение: Анализ на производството, маршрутизация на дейностите и работната среда, обосноваване на предложенията за реинженеринг на работните системи с цел увеличаване на производителността и подобрена ергономия.

Брой часове: 80

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Тема 1. REFA Успешна компания и хуманизация на труда

При завършване на модула се очаква участникът да може:

Тема 2. Основи на организацията

При завършване на модула се очаква участникът да може:

Тема 3. Систематичен подход - основни положения

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 4. Социална компетенция на REFA - организатор на труд

При завършване на модула се очаква участникът да:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО/ЕРГОНОМИЯ

Тема 5. Организация на ергономичен труд

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 6. Натоварване, напрежение и последствия от тях

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 7. Организация на работното място – антропометрия и работни средства

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 8. Организация на работното място – работна среда

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 9. Охрана на труда и техника за безопасност – основи и приложения

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 10. Производствени мероприятия по безопасност на труда

При завършване на модула се очаква участникът да:

 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДАННИ / ПРОЦЕСИ

Тема 11. Значение на производствените данни

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 12. Въведение в управлението на процесни данни

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 13. Структуриране на задачи/разпределение на функции/приоритетен анализ (АВС анализ)

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 14. Организация на материалния поток и симулация

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 15. Управление на работни данни I. Основи, методи, видове процеси и времена

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 16. Управление на работни данни II. Структури и представяне на производствените процеси

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 17. Групова работа

При завършване на модула се очаква участникът да:

 
© 1999-2024 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни