REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Учебна програма
за получаване на основна степен по REFA

Основен сертификат но REFA по организация на производството

След завършване на основната РЕФА степен (Модул 1. и 2.), ще сте придобили подробни, методологични знания по изучаване, подобряване и реинженеринг на работните системи и процеси. Ще сте придобили опит да прилагате в практиката РЕФА методите за установяване на данни, както и да обработвате налични данни с цел оценка и оптимизация на фирмените процеси.

Модул 1. Организация на работни системи и процеси

Участниците придобиват необходимите знания и получават практически опит в изследване на трудовите процеси и индустриалния мениджмънт. Поставя се акцент върху организацията на работните системи, ергономията, производствените данни и процеси. Тези знания са основополагащи за успешното управление на фирмената информация, калкулация на разходите и управление на качеството.

Участниците придобиват задълбочени професионални знания в организиране на работни системи и придобиват компетентност за организация на производствени индустриални процеси. Фирмите могат да постигнат отлични резултати в повишаване ефективността на работните процеси, организиране на ергономични работни места, както и в системното използване на модерни работни структури като груповата работа.

Сфери на приложение: Анализ на производството, маршрутизация на дейностите и работната среда, обосноваване на предложенията за реинженеринг на работните системи с цел увеличаване на производителността и подобрена ергономия.

Брой часове: 80

Основни теми, които се изучават в Модул 1:

Учебни цели

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Тема 1. Основи на организацията

При завършване на модула се очаква участникът да може:

Тема 2. Мотивация

При завършване на модула се очаква участникът да може:

Тема 3. Систематичен подход

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 4. Трудова педагогика и квалификация

При завършване на модула се очаква участникът да:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО/ЕРГОНОМИЯ

Тема 5. Ергономия на работното място

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 6. Натоварване, напрежение и последствия от тях

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 7. Организация на работното място – антропометрия и работни средства

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 8. Организация на работното място – Работна среда

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 9, част 1. Охрана на труда и техника за безопасност – основи и приложения

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 9, част 2. Производствени мероприятия по безопасност на труда

При завършване на модула се очаква участникът да:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДАННИ / ПРОЦЕСИ

Тема 10. Значение на производствените данни

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 11. Установяване на данни – основни положения (1)

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 12. Установяване на данни (с оглед на средствата за производство) – основни положения (2)

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 13. Структуриране на задачи/разпределение на функции/приоритетен анализ (АВС анализ)

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 14. Представяне на работни процеси и етапи в тяхната последователност

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 15. Организация на материалния поток и симулация

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 16. Групова работа

При завършване на модула се очаква участникът да:

 
© 1999-2020 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1301, ул. Алабин 16-20, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни